Yu, Z., Cong, F., Zhang, W., Song, T., Zhang, S., & Jiang, R. (2022). Circular RNA circ_0020014 contributes to osteoarthritis progression via miR-613/ADAMTS5 axis. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 22(5), 716–727. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6668