Song, Lianlian, Lijuan Xue, Jinyu Yu, Jun Zhao, Wenlan Zhang, and Yaowen Fu. 2013. “Kidney Injury Molecule-1 Expression Is Closely Associated With Renal Allograft Damage”. Biomolecules and Biomedicine 13 (3):170-74. https://doi.org/10.17305/bjbms.2013.2357.