Zheng, Yijie, Xiaofeng Luo, Junfeng Zhu, Xuan Zhang, Yinting Zhu, Huihua Cheng, Zhiqiu Xia, Na Su, Nengpei Zhang, and Junyi Zhou. 2012. “Mitochondrial DNA 4977 Bp Deletion Is a Common Phenomenon in Hair and Increases With Age”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 12 (3):187-92. https://doi.org/10.17305/bjbms.2012.2480.