He, Xiao-Feng, Long Zhang, Chun-Hua Zhang, Con-Ran Zhao, Heng Li, Ling-Fei Zhang, Guo-Feng Tian, Ming-Feng Guo, Zheng Dai, and Fu-Ge Sui. 2017. “Berberine Alleviates Oxidative Stress in Rats With Osteoporosis through Receptor Activator of NF-kB/receptor Activator of NF-KB ligand/Osteoprotegerin (RANK/RANKL/OPG) Pathway”. Biomolecules and Biomedicine 17 (4):295-301. https://doi.org/10.17305/bjbms.2017.2596.