Yang, Mengxue, Xue Zhou, Jie Xu, Bo Yang, Jie Yu, Qihai Gong, Xuan Zhang, Xiaohua Sun, Qun Zhang, Jinying Xia, and Jianhui Li. 2019. “Association of Serum Chemerin and Inflammatory Factors With Type 2 Diabetes Macroangiopathy and Waist-to-Stature Ratio”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 19 (4):328-35. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4002.