Xu, Xue, Hongling Ma, Jia Xu, Haiwei Huang, Xiaohong Wu, Yan Xiong, Hong Zhan, and Fan Huang. 2014. “Elevation in Circulating YKL-40 Concentration in Patients With Cerebrovascular Disease”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 14 (3):120-24. https://doi.org/10.17305/bjbms.2014.3.42.