Sun, Yun, Zhi-Yong Xiong, Peng-Fei Yan, Liang-Lei Jiang, Chuan-Sheng Nie, and Xuan Wang. 2019. “Characteristics and Prognostic Factors of Age-Stratified High-Grade Intracranial Glioma Patients: A Population-Based Analysis”. Biomolecules and Biomedicine 19 (4):375-83. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4213.