Li, Xiaojing, Nan Wu, Huihui Ji, Yi Huang, Haochang Hu, Jiyi Li, Siyu Mi, Shiwei Duan, and Xiaomin Chen. 2020. “A Male-Specific Association Between AGTR1 Hypermethylation and Coronary Heart Disease”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (1), 31-36. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4321.