Wang, Yuan, Yichao Wu, Awei Cai, Chengxiao Ma, Shang Cai, Hao Wang, Yukang Que, Shenglin Xu, Tangbing Xu, and Yong Hu. 2021. “Cisplatin Inhibits the Proliferation of Saos-2 Osteosarcoma Cells via the MiR-376c/TGFA Pathway”. Biomolecules and Biomedicine 21 (2):163-73. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.4485.