Wu, Qinqin, Benling Qi, Xiaoyu Duan, Xiaoyan Ming, Fengqin Yan, Yingxia He, Xiaofen Bu, Shan Sun, and Hong Zhu. 2021. “MicroRNA-126 Enhances the Biological Function of Endothelial Progenitor Cells under Oxidative Stress via PI3K/Akt/GSK3β and ERK1/2 Signaling Pathways”. Biomolecules and Biomedicine 21 (1):71-80. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4493.