Liu, Yi-Sheng, Xi-Zhang Lin, Chiung-Yu Chen, Yen-Cheng Chiu, Jui-Wen Kang, Hung-Wen Tsai, Hui-Yu Hung, Chi-Ming Ho, and Ming-Ching Ou. 2020. “Safety and Effectiveness of New Embolization Microspheres SCBRM for Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma: A Feasibility Study”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, August. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.4770.