Liu, Jing, Wenxin Feng, Min Liu, Hanyu Rao, Xiaoxue Li, Yan Teng, Xiao Yang, Jin Xu, Weiqiang Gao, and Li Li. 2021. “Stomach-Specific C-Myc Overexpression Drives Gastric Adenoma in Mice through AKT/Mammalian Target of Rapamycin Signaling”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 21 (4):434-46. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.4978.