Dai, Lili, Wei Wang, Qi Liu, Tongjia Xia, Qikui Wang, Qingqing Chen, Ning Zhu, Yu Cheng, Ying Yan, Jun Shu, and Kaixin Qu. 2021. “Development and Validation of Prognostic Nomogram for Lung Cancer Patients below the Age of 45 Years”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 21 (3), 352-63. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.5079.