Chen, Wei, Huajun Cai, Kui Chen, Xing Liu, Weizhong Jiang, Shoufeng Li, Yiyi Zhang, Zhifen Chen, and Guoxian Guan. 2021. “The Prognostic Significance of Different Proportion of Signet-Ring Cells of Colorectal Carcinoma”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, May. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.5856.