Wang, Di, Yan Li, Qian-qian Zhai, Yun-feng Zhu, Bei-yan Liu, and Yun Xu. 2022. “Quercetin Ameliorates Testosterone Secretion Disorder by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress through the MiR-1306-5p/HSD17B7 Axis in Diabetic Rats”. Biomolecules and Biomedicine 22 (2):191-204. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6299.