Hou, Kaijian, Shuo Zhang, Zezhen Wu, Dan Zhu, Fengwu Chen, Zi-Ning Lei, Weiting Liu, Chuanxing Xiao, and Zhe-Sheng Chen. 2022. “Reconstruction of Intestinal Microecology of Type 2 Diabetes by Fecal Microbiota Transplantation: Why and How”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (3):315-25. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6323.