Li, Yizhong, Jinkuang Lin, Siqing Cai, Lisheng Yan, Yuancheng Pan, Xuedong Yao, Huafeng Zhuang, Peiwen Wang, and Yanjun Zeng. 2016. “Influence of Bone Mineral Density and Hip Geometry on the Different Types of Hip Fracture”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 16 (1), 35-38. https://doi.org/10.17305/bjbms.2016.638.