Ju, Renjing, Xiaochun Chen, Shiliang Zhang, Bin Liu, Hao Pei, Fan Tu, Jun Liu, and Hao Yu. 2021. “Plasma Exosome-Derived Fragile-Site Associated Tumor Suppressor Is a Powerful Predictor of Prognosis in Patients With Ovarian Cancer”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, September. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6404.