Fan, Xin-yue, Zhuo-fen Deng, Yan-yan Yan, Valerii E. Orel, Andrii Shypko, Valerii B. Orel, Donika Ivanova, Christian Pilarsky, Jing Tang, Zhe-Sheng Chen, and Jian-ye Zhang. 2022. “Application of Microfluidic Chips in Anticancer Drug Screening”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (3):302-14. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6484.