Ma, Shengyao, Liya Qin, Xinling Wang, Weiyu Wang, Jinfeng Li, Huaijie Wang, Hanyue Li, Xiaoshan Cai, Yang Yang, and Meihua Qu. 2022. “The Expression of VISTA on CD4+ T Cells Associate With Poor Prognosis and Immune Status in Non-Small Cell Lung Cancer Patients”. Biomolecules and Biomedicine 22 (5):707-15. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6531.