Wang, Jie, Jie Ren, Jifeng Liu, Linyun Zhang, Qihang Yuan, and Bin Dong. 2022. “Identification and Verification of the Ferroptosis- and Pyroptosis-Associated Prognostic Signature for Low-Grade Glioma”. Biomolecules and Biomedicine 22 (5):728-50. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6888.