Yan, Jiangbo, Gangning Feng, Yong Yang, Dong Ding, Long Ma, Xin Zhao, Xiaolei Chen, Hui Wang, Zhirong Chen, and Qunhua Jin. 2023. “Autophagy Attenuates Osteoarthritis in Mice by Inhibiting Chondrocyte Pyroptosis and Improving Subchondral Bone Remodeling”. Biomolecules and Biomedicine 23 (1):77-88. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7677.