Liu, Liu, Tongtong Yang, Qiqi Jiang, Jiateng Sun, Lingfeng Gu, Sibo Wang, Yafei Li, Bingrui Chen, Di Zhao, Rui Sun, Qiming Wang, Hao Wang, and Liansheng Wang. 2023. “Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis Reveals Potential Targets for Heart Regeneration”. Biomolecules and Biomedicine 23 (1):101-13. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7770.