Sun, Kai, Jun Wang, Wen-Min Chen, Nan Xu, Ling-Yu Long, Xu Wang, Hao Jiang, Qian Jiang, Xiao-Jun Huang, and Ya-Zhen Qin. 2023. “Clinical Features and Outcomes of Fusion Gene Defined Adult Ph-Negative B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Patients: A Single Institutional Report”. Biomolecules and Biomedicine 23 (2):298–309. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7851.