Li, Juncai, Jianguo Yang, Zhenzhou Chen, Li Liu, Hao Wang, Qican Deng, Yajun Chen, Yong Que, and Zhongxue Fu. 2023. “Promotive Role of USP29-Mediated Deubiquitination in Malignant Proliferation of Colorectal Cancer Cells via the KIAA1429/SOX8 Axis”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):483–495. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7930.