Liu, Siqi, Qian Zhang, Mengyao Zhang, Xuejing Zhong, Wudong Wang, Lishuang Wang, and Zhenjing Jin. 2023. “Reduced Circulating Interleukin 35 Is Associated With Enhanced Peripheral T Cell Function in Primary Biliary Cholangitis”. Biomolecules and Biomedicine 23 (2):248–258. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.8147.