Guo, Qiusheng, Tian Lan, Yunyan Lu, Zujian Hu, Haibin Xu, Xiaojia Wang, Xiying Shao, and Xueyan Fu. 2023. “Effectiveness of Adjuvant Chemotherapy for Elderly Patients With Triple-Negative Breast Cancer”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):502–509. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.8163.