Shen, Honghong, Xianhua Gu, Xinwei Li, Zheng Xiang, Rong Zhang, Fan Shi, Mingyue Tang, Huiyuan Li, Guangzheng Zhu, Fang Su, and Zishu Wang. 2023. “C5aR1 Shapes a Non-Inflammatory Tumor Microenvironment and Mediates Immune Evasion in Gastric Cancer”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):392–404. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.8317.