Bai, Jiang, Qiong Wu, Jing Chen, Zhifang Zheng, Jiarong Chang, Liangliang Wang, Yun Zhou, and Qiang Guo. 2023. “Risk Factors for Recurrent IgA Nephropathy After Renal Transplantation: A Meta-Analysis”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):364–375. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.8369.