Jin, Lv, Hu Hua, Yong Ji, Zhanjun Jia, Mingqi Peng, and Songming Huang. 2023. “Anti-Inflammatory Role of Fenofibrate in Treating Diseases”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):376–391. https://doi.org/10.17305/bb.2022.8534.