Sun, Jian, Jiyu Xu, Yong Liu, Yitong Lin, Fengge Wang, Yue Han, Shumin Zhang, Xiaoyan Gao, Changqing Xu, and Hui Yuan. 2023. “Exogenous Spermidine Alleviates Diabetic Cardiomyopathy via Suppressing Reactive Oxygen Species, Endoplasmic Reticulum Stress, and Pannexin-1-Mediated Ferroptosis”. Biomolecules and Biomedicine 23 (5):825–837. https://doi.org/10.17305/bb.2022.8846.