Li, Tingxia, Jianhua Mao, Lei Huang, Haidong Fu, Shuohui Chen, Aimin Liu, and Yuqin Liang. 2016. “Huaiqihuang May Protect from Proteinuria by Resisting MPC5 Podocyte Damage via Targeting P-ERK/CHOP Pathway”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 16 (3):193-200. https://doi.org/10.17305/bjbms.2016.887.