Duan, Feng Yuan, Zeng-Qing Du, Yang Wang, Lan Luo, Li-Jiang Du, Hong Jiang, yantuanjin Ma, and Yu-Ling Yang. 2023. “The Effects of SCARB2 and SELPLG Gene Polymorphisms on EV71 Infection in Hand, Foot and Mouth Disease”. Biomolecules and Biomedicine 23 (5):815–824. https://doi.org/10.17305/bb.2023.8948.