Chen, Sihao, Shanshan He, Dan Wang, Yi Liu, Shilong Shao, Li Tang, Chao Li, Qiuling Shi, Jifeng Liu, Feng Wang, and Shichuan Zhang. 2023. “Developing a Predictive Nomogram and Web-Based Survival Calculator for Locally Advanced Hypopharyngeal Cancer: A Propensity Score-Adjusted, Population-Based Study”. Biomolecules and Biomedicine 23 (5):902–913. https://doi.org/10.17305/bb.2023.8978.