Zhang, Dan, Jianming Liu, Haiying Xiao, Jun Li, Ling Cao, and Guang Li. 2023. “Deciphering Transcriptional Dynamics of Cardiac Hypertrophy and Failure in a Chamber-Specific Manner”. Biomolecules and Biomedicine 23 (6):984–996. https://doi.org/10.17305/bb.2023.8997.