Xiao, Yanlai, Yanpeng Tian, Jingkun Zhang, Qian Li, Wenxin Shi, and Xianghua Huang. 2023. “Small Intestinal Submucosa Promotes Angiogenesis via the Hippo Pathway to Improve Vaginal Repair”. Biomolecules and Biomedicine 23 (5):838–847. https://doi.org/10.17305/bb.2023.9052.