Li, Jianbin, Yiping Huang, Yueqin Zhang, Pengcheng Liu, Mengxia Liu, Min Zhang, and Rui Wu. 2023. “S1P/S1PR Signaling Pathway Advancements in Autoimmune Diseases”. Biomolecules and Biomedicine 23 (6):922–935. https://doi.org/10.17305/bb.2023.9082.