He, Lingyuan, Mengchen Shi, Shuwei Ren, Jingdan Zhang, Yu Tian, Xiangling Yang, and Huanliang Liu. 2023. “Jun-APOE-LRP1 Axis Promotes Tumor Metastasis in Colorectal Cancer”. Biomolecules and Biomedicine 23 (6):1026–1037. https://doi.org/10.17305/bb.2023.9248.