Xia, Zhiqiu, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, China